Sertifikasyonlar

Sertifikasyonlarımız

-TESİS GÜVENLİK BELGESİ NATO GİZLİ / MİLLİ GİZLI

─Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamı tarafından Savunma sanyii ile ilgili faaliyetleri düzenleyen yürürlükteki 5202 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile NATO Güvenlik Talimatı esaslarına göre söz konusu tesiste Tesis Güvenliği Denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimde, kuruluş tarafından hazırlanan Tesis Özel Güvenlik El kitabında mevcut gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve teçhizatı korumaya yönelik önlemlerin ve uygulamaların yeterli olduğu tespit edilmiştir.

-TS ISO/IEC 15504 (SPICE Belgesi Seviye 2)/(~CMMI 3)

─Bilişim Mühendislik süreçlerine verilen önemin öne çıkarıldığı uluslararası bir değerlendirme modeli olan ISO/IEC 15504 sertifikası SPICE (Software Process Improvement Cabability Determination / Yazılım Sürecinin İyileştirilmesi ve Yetenek Düzeyinin Belirlenmesi) için uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren ARD Grup, Türkiye’nin SPICE sertifikalı sayılı firmaları arasında oldu.

-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

─ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimidir.

-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

─ ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

-ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

─  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

-Yazılım geliştirme, yazılım entegrasyonu ve sistem entegrasyonunu kapsamaktadır.

-ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

─ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi; 13242-12498-13149-12540

─Tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

TSE 13242: Yetkili servisler,

TSE 12498: Yetkili Servisler-Bilgisayar ve Çevre Birimleri,

TSE 13149: İş Yerleri – Yazılım Hizmetleri Veren – Genel Kurallar,

TSE 12540: Yetkili Servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için – Kurallar

-Avrupa Standartları Uygunluk Belgesi (CE)

─Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, imalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen  sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen  ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

-Üretim İzin Belgesi

─Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde üreten sanayi kuruluşlarının denetimi hakkındaki 5201 sayılı kanuna göre denetlenmiş olup, anılan kuruluşa; 07 Haziran 2018 tarih ve 30444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste”nin; 8.f maddesi kapsamında “Her türlü askeri ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar” için, Üretim İzni’nin verildiği tasdik olunur.

-ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

─Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim sistemidir.